Sgk İşten Çıkış Kodunun Önemi ve Dava Edilebilirliği…

Sgk İşten Çıkış Kodunun Önemi ve Dava Edilebilirliği…

✅Somut uyuşmazlıkta, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden davacının davalıya ait işyerinde üretim şefi olarak çalışırken 31.03.2021 tarihinde işverence iş sözleşmesinin feshedildiği, SGK “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”ne göre çıkış kodunun (iş sözleşmesinin fesih şeklini belirleyen kodun) “29” olarak gösterildiği, bu kodun ise işçinin ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı feshi anlamına geldiği anlaşılmaktadır.

✅Davacı vekilince dava tarihinden önce 05.04.2021 tarihinde… Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılarak işten çıkış kodunun “04” olarak düzeltilip davacının işsizlik ödeneğinden faydalandırılması talep edilmiş ise de ilgili Merkezce verilen cevapta, Kurum mevzuatı gereği işten çıkış kodlarını düzeltme yetki ve talebinin işveren uhdesinde olup işverenlerin yazılı başvurusu hâlinde düzeltme işlemi yapılabileceği açıklanmıştır.

✅Dosyada davacının işten çıkış kodunun değiştirilmesi talebinde güncel hukuki yararı bulunmaktadır. Davacı, tazminatlarının ödenmesi nedeniyle eda davası açmadıklarını belirtmiş olup başka bir eda davasına da gerek kalmadan tespit hükmü ile işsizlik ödeneği talebinde bulunabilecektir.
Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesince istinafa konu kararın esasına girilerek istinaf sebeplerinin incelenmesi gerekirken davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2022/4828 Esas,
2022/5676 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder