Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları

Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları

Kadın çalışan kimdir?
Bu terim, medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanları ifade eder.

Gebeliğim süresince çalışırken periyodik kontrollerimi nasıl yaptırabilirim?
Gebeliğiniz süresince, çalışırken periyodik kontrollerinizi yaptırabilmeniz için işverence size ücretli izin verilir.

Gebe kadın çalışanın günlük çalışma süresi ne kadar olmalıdır?
Gebe kadın çalışanlar günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşveren gebe kadın çalışana gece çalışması yaptırabilir mi?
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar

Sağlık raporu ile gerekli görülmesi halinde gebeliğim süresince daha hafif bir işte çalıştırılabilir miyim?

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık
ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçinin doğum izni ne kadardır?

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde bu süreler doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz hafta olarak belirlenmiştir.

Doğum öncesi ve sonrasındaki sekizer haftalık izin süreleri artırılabilir mi?

Doğum öncesi ve sonrası öngörülen süreler sağlık durumunuz ve çalıştığınız işin özelliği göz önünde bulundurularak hekim raporu ile artırılabilir.

Doğum öncesi sekiz haftalık iznimin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabilir miyim?

Sağlık durumunuz uygun ise ve doktorunuz da bu durumu onaylarsa doğumdan önceki son üç haftaya kadar çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda doğum öncesi çalıştığınız süreler doğum sonrası izin sürenize eklenir. Başka bir deyişle, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışan bir kadın işçi, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresinin beş haftasını çalışarak geçirdiğinden, bu süreyi doğum sonrasına aktarabilecek ve böylece doğum sonrası sekiz haftalık izin süresine söz konusu beş haftanın da eklenmesi ile toplam on üç hafta izin kullanabilecektir.

Erken doğum yapmam halinde, kullanamadığım doğum öncesi izin sürem kaybolur mu?
Erken doğum yapmanız sebebiyle, doğum öncesi sekiz haftalık (çoğul gebelik halinde on haftalık) izin sürenizin tamamını kullanamamanız halinde, kullanamadığınız süreyi doğum sonrası izin sürenize ekleyebilirsiniz.
Örneğin, 8 haftalık doğum öncesi izne ayrılmanız, ancak üç hafta erken doğum yapmanız halinde, kullanamadığınız üç haftalık doğum öncesi izni, doğum sonrası sekiz haftalık izninize ekleyerek onbir hafta izin kullanmanız mümkündür.

Evlat edinen kadınlar doğum izninden yararlanabilir mi?
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu tek başına evlat edinmeniz halinde kendiniz, eşinizle birlikte evlat edinmeniz halinde siz veya eşiniz, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık analık
izni kullanabilirsiniz.

Kadın gazetecilerin doğum izinleri konusunda özel bir düzenleme var mıdır?
Kadın gazetecilerin doğum izinleri, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan kadın işçilerden farklı olarak, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’da düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna göre kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin yedinci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır.

Kadın gazeteci doğum izni süresince ücret alabilir mi?
Hamileliğinin yedinci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılan kadın gazeteciye, bu süre boyunca çalıştığı müessese tarafından son aldığı ücretin yarısı ödenir. Doğum gerçekleşmez veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin oluş tarihinden itibaren bir ay süreyle aynı ücret ödenir. Gazetecinin sigortadan ya da bağlı bulunduğu kuruluşlardan alacağı yardım, bu ödemeye engel değildir.

İşveren doğum izni sürem içinde işe gelmemem sebebiyle hizmet akdimi feshedebilir mi?

Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık sürelerde çalıştırılması yasaktır. Dolasıyla bu sürelerde işe gelmeyen kadın işçinin hizmet akdi işverence feshedilemez.

Yıllık ücretli iznim hesaplanırken doğum izinlerim dikkate alınır mı?

Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesi hükümleri uyarınca doğumdan önce ve sonra çalışmalarının yasak olduğu sekizer haftalık (çoğul gebeliklerde doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz haftalık) süreler, yıllık izin haklarının hesabında çalışılmış gibi sayılır.

Doğumdan sonra çocuğumun bakımı için ücretsiz izin kullanabilir miyim?
Doğum öncesi ve sonrası toplam on altı haftalık (çoğul gebeliklerde onsekiz haftalık) izin sürenizi tamamladıktan sonra, talep etmeniz halinde altı aya kadar ücretsiz izin kullanabilirsiniz. Söz konusu altı aylık ücretsiz izni, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu tek başınıza evlat edinmeniz halinde sizin, eşinizle birlikte evlat edinmeniz halinde sizin veya eşinizin kullanması mümkündür. Ancak altı aylık ücretsiz izin süreniz, yıllık ücretli izin hakkınızın hesabında dikkate alınmaz.

Doğum sonrası çocuğumun bakımı için yarı zamanlı çalışabilir miyim?

Doğum sonrası analık izninizin bitmesinden itibaren, çocuğunuzun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla, talep etmeniz halinde, birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma sürenizin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilirsiniz. Çoğul doğum yapmanız hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenecektir. Çocuğunuzun engelli doğması hâlinde ise bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmeniz halinde, aynı haktan siz veya eşiniz de yararlanabilirsiniz

Ancak bu şekilde ücretsiz izin kullanmanız halinde, ayrıca süt izninden yararlanmanız mümkün değildir.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma izni kullanmam halinde, ücretsiz izinli olduğum süre için ödenek
alabilir miyim?

Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmanız halinde, çalıştığınız süreye karşılık gelen prim ve ücretleriniz işveren tarafından ödenirken, çalışmadığınız (ücretsiz izinli olduğunuz) süreye karşılık gelen prim ve ücretleriniz ise İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Yarım çalışma ödeneği, çalıştığınız aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenecektir.

Yarım çalışma ödeneği, çalışılmayan her bir gün için günlük asgari ücretin brüt tutarıdır.

Yarım çalışma ödeneği aldığınız döneme ait sigorta primleri işçi ve işveren payları, yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeneceğinden herhangi bir prim günü kaybınız da olmayacaktır.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneğinin Koşulları Nelerdir?

Yarı zamanlı çalışma ödeneğinden yararlanabilmeniz için;

  • Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda adınıza en az
    600 gün işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunmuş olması,
  • 4857 sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olmanız,
  • Doğum veya evlat edinme sonrası analık izninizin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma “doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi” ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Doğumdan sonra çocuğum belirli bir yaşa gelinceye kadar kısmi süreli çalışabilir miyim?
Doğum sonrası analık izninizin bitmesinin ardından, en az bir ay önce işvereninize yazılı olarak başvurarak kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilirsiniz. Bu şekilde, çocuğunuzun mecburi ilköğretim çağına
başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süre için kısmi süreli çalışmada bulunmanız mümkündür.
İşveren kısmi süreli çalışma talebinizi kabul etmek zorundadır. Kısmi süreli çalışma talebiniz sebebiyle iş akdiniz geçerli nedenle feshedilemez.
Böyle bir fesih durumunda tazminat veya gerekli koşulların bulunması halinde işe iade davası açmanız mümkündür. Kısmı süreli çalışmada, yarı zamanlı çalışmadan farklı olarak sadece çalıştığınız sürelerin ücreti işverence ödenecek, çalışmadığınız süreler için ödenek almanız söz konusu olmayacaktır.
Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Kısmi süreli çalışma hakkından kimler yararlanabilir?
Kısmi süreli çalışma hakkından ebeveynlerden sadece birisi yararlanabilir. Ebeveynlerden birisinin çalışmaması halinde çalışan eşin kısmi süreli çalışma hakkından yararlanması mümkün değildir.

Evlat edinenler kısmi süreli çalışma hakkından yararlanabilir mi?
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşinizle birlikte veya tek başınıza evlat edinmeniz halinde de, çocuğun size fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma hakkından yararlanabilirsiniz.

Kısmi süreli çalışmaya başladıktan sonra, sürenin bitmesini beklemeden tam süreli çalışmaya dönebilir
miyim?

Kısmi süreli çalışmaya başlamanızın ardından, süre sonunu beklemeden tekrar tam süreli çalışmaya dönebilirsiniz. Bunun için işverene bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmanız gerekmektedir.
Ancak bu durumda aynı çocuk için tekrar kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmanız mümkün değildir. Tam süreli çalışmaya başlamanız halinde sizin yerinize işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Kadın işçinin süt izni ne kadardır?
Çocuğunuz bir yaşına gelinceye kadar, onu emzirmeniz için günde toplam bir buçuk saatlik süt
izni hakkınız bulunmaktadır.


Kadın işçi süt iznini nasıl kullanılır?
Kadın işçi günde toplam bir buçuk saatlik süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek
kullanacağını kendisi belirler.


İşveren süt izni kullanmam sebebiyle ücretimden herhangi bir kesinti yapabilir mi?
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilmesi zorunlu olan günde toplam bir buçuk saatlik süt izinleri günlük çalışma süresinden sayılır. Dolayısıyla işveren, süt izni kullanan kadın işçininücretinden herhangi bir kesinti yapamaz.

Emziren kadın çalışanın günlük çalışma süresi ne kadar olmalıdır?
Emziren kadın çalışanlar günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşveren emziren kadın çalışana gece çalışması yaptırabilir mi?

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Kadın çalışan gebelik ya da emzirme halini işverene bildirmek zorunda mıdır?

Kadın işçi gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre gerekli önlemleri alır.

İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işlerin; sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki
etkilerini belirlemek ve alınacak önlemleri kararlaştırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

https://www.csgb.gov.tr/medias/6956/50-soruda-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7ilere-oezel-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-ko%C5%9Fullar%C4%B1.pdf

Share this content:

Yorum gönder