İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarına Aykırı Davranan İşçiye İhtara Gerek Kalmaksızın Tazminatsız Çıkış Yapılabilir.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarına Aykırı Davranan İşçiye İhtara Gerek Kalmaksızın Tazminatsız Çıkış Yapılabilir.

✅4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hâli, işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir.

✅İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır.

✅Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır.
İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2023/10610 Esas,
2023/8946 Karar.

https://karararama.yargitay.gov.tr/index

Share this content:

Yorum gönder